TILSKUDD, STØTTEORDNINGER OG REFUSJONER

Reise- og utgiftsrefusjoner i tilknytning til forbundets faste aktiviteter
NB!
F.o.m. 25 juni 2018 innfører NSBF Visma Net Expense for alle utgiftsrefusjoner i forbindelse med offisielle arrangementer i forbundets regi. Har du registrert reiseregning hos NSBF tidligere, så skal du være registrert for bruk av Expense og behøver kun å opprette nytt passord ved innlogging første gang. Skal du sende inn skjema for kjøregodtgjørelse eller refusjonsskjema for første gang sender du inn fullstendig utfylt og signert skjema med kvitteringer, fortrinnsvis som ett pdf-dokument, til forbundsadministrasjonen. Innsendte skjema og bilag må være i god kvalitet og fullt ut lesbare.Det vil da bli oppretettet en bruker for deg, og du vil senere kunne benytte Visma Net Expense. Har du mobilbilde av bilag (f.eks. kvitteringer), så benytt f.eks https://imagetopdf.com/ for konvertere bildet til PDF. NB: Ikke benytt åpne webløsninger til å konvertere sensitiv informasjon!

Reise- og utgiftsrefusjoner vil bli behandlet som lønn av Idrettens Regnskapskontor. Utbetaling skjer 2 ganger i måneden, den 1. og den 15, med mindre annet er eksplisitt avtalt med forbundskontoret. Normalt refunderes alle rimelige, forhåndsgodkjente og dokumenterbare utgifter til reise og lignende. Dette er som oftest utgifter i forbindelse med dommerreiser, kurs, YBC og Little League, og møter i forbundets regi. Refusjoner til kost gis etter bestemte satser:
Frokost: inntil kr 50,-
Lunsj: inntil kr 100,-
Middag: inntil kr 200,-
For utgifter til drikke refereres det til NSBF sin policy.

I henhold til regnskaploven skal alle utgifter dokumenteres med kvitteringer som viser faktisk kjøp. Terminalkvittering ved bruk av f.eks. visakort, hvor kun totalbeløpet fremkommer og ikke hvilken vare eller tjeneste som er kjøpt, godtas ikke. Utgifter som mangler dokumentasjon i henhold til regnskapsloven, vil ikke bli refundert.

VISMA Net Expense - generelt

Ved førstegangs innlogging vil du bli bedt om å opprette nytt passord. Etter å ha logget deg inn på din profil med ditt nye passord, velg Visma.net og sørg først for å sjekke at kontakt- og personinformasjon er korrekt, eller korriger det som eventuelt er feil.

Ved opprettelese av en reiseregning, kjørebok eller utlegg får du mulighet til å angi “departement”, “prosjekt” og “employee”. Ikke bruk tid på å lete frem f.eks. hvilket prosjektnummer du tror er riktig. Dersom du ikke kjenner til dette, vil vi korrigere det ved godkjennelse av reiseregningen. Det er derimot viktig at du angir formålet/beskrivelsen av reisen så korrekt som mulig slik at utgiften kan plasseres på riktig prosjekt.
Husk å laste opp all dokumentasjon på utgifter det søkes refusjon for.

Etter avtale: Støtte til utgiftsrefusjon

Bruk dette skjemaet til støtte for dokumenterbare utgifter som ikke innebærer kjøregodtgjørelse. Skjema og dokumentasjon signeres, skannes og sendes inn elektronisk til baseball@nif.idrett.no, i henhold til avtale med prosjektansvarlig.

Husk å nummerere vedleggene i henhold til oppstillingen på skjemaet, og husk å signere! Man må påregne inntil 14 dagers utbetalingstid.
Skjema for utgiftsrefusjon:

Microsoft_Excel_2013_logo.svg  PowerPoint_2013_logo.svg

 

Etter avtale: Reisestøtte med kjøregodtgjørelse

Bruk dette skjemaet for refusjon knyttet til støtte for dokumenterbare reiseutgifter som innebærer kjøregodtgjørelse. Skjema og dokumentasjon signeres, skannes og sendes inn elektronisk til baseball@nif.idrett.no, i henhold til avtale med prosjektansvarlig.

Husk å nummerere vedleggene i henhold til oppstillingen på skjemaet, og husk å signere!
Man må påregne inntil 14 dagers utbetalingstid.
Skjema for reiserefusjon:

Microsoft_Excel_2013_logo.svg  PowerPoint_2013_logo.svg

Økonomi som barriere
Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». Men i dag forsvinner mange barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Dette vil vi gjøre noe med.

Norsk idrett vil redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse:
* Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranser.
* Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.
* Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig.
* Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge.
* Idrettslagene skal tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.
* Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. Hvert idrettslag kan gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi.

For å øke bevissheten rundt kostnader innen idretten og hvordan de kan holdes nede slik at barn og unge ikke stenges ute pga. økonomi, anbefaler norsk idrett vektøyet “ALLEMED”.

Undersøkelse - Økonnomi som barriere i softball og baseball

Forbundet gjennomførte 2018 en enkel spørreundersøkelse av økonomi som barriere innen våre idretter for aldergruppen under 20 år. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 67 % blant våre medlemsklubber, noe som var omtrent som forventet.
Enkelte av funnene vil kreve ytterligere oppfølging, men generelt oppfattes ikke våre idretter som spesielt kostnadskrevende for utøverne i form av kontingenter og treningsavgifter, eller krav til utstyr.
* Ca. 65 % av klubbene omsetter for under kr 50 000,- i året, og kun to klubber omsetter for over kr 200 000,-.
* Ca. 65 % av klubbene betaler ikke for leie av treningsanlegg for gruppen, men to klubber betaler nærmere kr 30 000,- i leie i året.
* I aldersgruppen under 13 år er høyeste kontingent kr 1 000,- og høyeste treningsavgift kr 500,-. For ca. 75 % av klubbene overstiger ikke samlet årlig kontingent og treningsavgift kr 800,-. Gjennomsnitt for samlet årlig kontingent og treningsavgift for aldersgruppen er kr 488,-.
* I aldersgruppen 13-19 år er høyeste kontingent kr 1 250,- og høyeste treningsavgift kr 800,-. For ca. 75 % av klubbene overstiger ikke samlet årlig kontingent og treningsavgift kr 1 100,-. Gjennomsnitt for samlet årlig kontingent og treningsavgift for aldersgruppen er kr 814,-.
* Halvparten av klubbene har egne retningslinjer eller støtteordninger fr medlemmer med svakere privatøkonomi, både for kontingenter, treningsavgifter og reisekostnader.
* 85 % av klubbene har en utlånsordning for drakter og utstyr for alle medlemmer.
* 50 % har kommunisert informasjon kostnader og støtteordninger på hjemmeside eller i sosiale medier.
* Liten kunnskap om andre støtteordninger utover NSBF sine egne støtteordninger, eller LAM og spillemidler til utstyr.

Forbundet vil ved behandling av ny strategiplan i 2019 bruke funn i undersøkelsen for å se på eventuelle tiltak, spesielt for å bedre klubbøkonomien til mange av våre klubber slik at kostnadsnivået for aktive barn og unge kan holdes nede uten at dette går på bekostning av aktivitetstilbudet.

Tilskudds- og støtteordninger

Les om støtteordningene under, og bruk skjemaet til høyre for søknadene.

Last ned søknadsskjema
Generelt om søknader

Vi tar imot generelle søknader om støtte. Vi ønsker å støtte klubber som tar ansvar for å oppfylle deler av NSBF sine visjoner og målsetninger, og søknader som underbygger dette har gode muligheter for å bli innvilget. For alle tiltak som ikke faller inn under gene søknadsområder og retningslinjer, gjelder retningslinjene for “Tilskudd idrettslag”.

Tilskudd idrettslag

Å søke midler til et tiltak kan og burde gjøres i forbindelse med andre eksterne søkander, som f.eks. NIF sin ordning “Spillemidler til utstyr” (se under). Forbundet ønsker å prioritere barn og unge, samt utvikling av baner. Styret stiller seg positiv å støtte et nystartet lag, også økonomisk, dersom det sendes inn tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til søknadskriterier. Klubber som søker om støtte kan ikke forvente høyere støtteandel enn 50 %, med unntak for prosjekter forbundet anser som særskilt viktige.

 

Hodestøtte for aktive barn og ungdommer

Aldersgruppen U19 er den høyest prioriterte aldersgruppen in NSBF. Vi har et strategisk fokusområde å satse på barn og unge, for å skape det nødvendige fundamentet for at softball og baseball blir mer populære idretter i Norge.
For å oppfordre klubbene til å satse på rekruttering av unge spillere tilbyr vi hodestøtte for økning i aktivitetstall. NSBF støtter med 200,-, øremerket til innkjøp av utstyr eller klubbekledning (cap, drakt, gensere o.l.) direkte knyttet til aktiviteten. Støtten gjelder per økt aktiv medlem beregnet ut fra det høyeste antall aktive medlemmer klubben har registrert de siste tre årene på søknadstidspunktet.
* Støtteordningen gjelder fra og med idrettsregistreringen for 2014, så det er flere klubber som allerede er berettiget til denne støtten. Klubben må selv dokumentere eventuell økning i aktivitetstall, som er grunnlaget for søknaden.
* Nyopprettede klubber kan søke om forskudd på støtten basert på antall medlemmer som registreres ved opprettelse av klubben

 

Hodestøtte for softballmedlemmer

NSBF opplever at det er lavere softballaktivitet enn ønsket i Norge. For å oppfordre klubbene til å satse på rekruttering av softballspillere og å introdusere baseballmedlemmer også til softballaktivitet tilbyr vi hodestøtte for økning i antall aktive. NSBF støtter med 200,-, øremerket til innkjøp av utstyr eller klubbekledning (cap, drakt, gensere o.l.), direkte knyttet til aktiviteten. Støtten gjelder per økt aktiv medlem beregnet ut fra det høyeste antall aktive medlemmer klubben har registrert de siste tre årene på søknadstidspunktet.
* Støtteordningen gjelder fra og med idrettsregistreringen for 2014, så det er flere klubber som allerede er berettiget til denne støtten. Klubben må selv dokumentere eventuell økning i aktivitetstall, som er grunnlaget for søknaden.
* Nyopprettede klubber kan søke om forskudd på støtten basert på antall medlemmer som registreres ved opprettelse av klubben

 

Reisestøtte for klubber
 • Den automatiske reisestøtteordningen ble avviklet f.o.m 2014-sesongen. Lag som søker om reisestøtte må bruke NSBF sitt offisielle søknadsskjema, og kun lag som kan dokumentere mer enn 2 “reiser” per sesong per offisiell NSBF-turnering, vil automatisk få innvilget reisestøttesøknad etter reisestøttetabell (se under, dersom forbundets økonomi tilsier det. Med “reise” menes mer enn 2 timers reise hver vei, med egnet transportmiddel. Nystartede lag kan få innvilget støtte til sin første reise i forbindelse med serie og/eller NM, dersom søknad er tilfredsstillende utfylt og dokumentert. Søknadsklubb kan tildeles inntil 50 % av søknadssum, allikevel begrenset oppad til beløp angitt i reisestøttetabell.
Utlån av utstyr

NSBF ønsker ikke at manglende tilgang på grunnleggende lagsutstyr skal være årsaken til at man ikke kan holde på med softball og baseball. Vi tilbyr derfor både eksisterende klubber og klubber i oppstartsfasen muligheten til å låne fra oss i en begrenset periode.
Skoler o.l. kan også låne utstyr fra den samme ordningen.
Forbundet har begrenset med utstyr tilgjengelig så utlånsperioden kan variere avhengig av etterspørsel.
Vi krever kun at person som låner utstyret garanterer for det.

Dersom dere er interesert i å låne utstyr kan forbundskontoret kontaktes per e-post – baseball@nif.idrett.no.

nif NORGES IDRETTSFORBUND

Her presenterer vi støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen. Det finnes en rekke andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
 • Lokale aktivitesmidler (LAM)
  LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet som gis til idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom, og er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.
  Utbetaling via ordningen er koblet direkte mot den årlige idrettsregistreringen og aktivitetstallene det enkelte idrettslag rapporterer. Ta kontakt med ditt lokale idrettsråd for ytterligere informasjon om hvordan ordningen praktiseres i ditt fylke.
Spillemidler til utstyr
 • Spillemidler til utstyr
  Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar i søknadsåret. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.
  Idrettsskoler kan søke om utstyr til bruk i idrettsskolen. Kontaktperson i idrettslagene vil i september få tilsendt en e-post fra NIF der det står hvordan en søker.
  Liste over godkjent utstyr
  Brukerveiledning