+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Anbefalte retningslinjer for softball- og baseballklubber;
Registrering av økonomiske konsekvenser av koronaviruset
Sesongen 2020
Forbundstinget, kurs og fellestiltak 2020
Samordnet rapportering og årsmøte i klubber

31. juli 2020 – Oppdatert tilnærming til konkurranser

Per 31. juli kan NSBF organisere konkurranser innen alle aldersklasser og grener. Dette betyr at inntil annet blir kommunisert vil tidligere og kommende resultater gjelde mot endelig tabellplassering for den respektive turnering. Veileder for gjennomføring av treninger og konkurranser gjelder fortsatt. 

 

20. mai 2020: Tilnærming til fellesidrettslige retningslinjer utgitt av Norges Idrettsforbund (NIF).
De fellesidrettslige retningslinjene er gjeldende f.o.m 7. mai. Oppdaterte smittevernsregler for kontaktidrett for barn kom mandag 11. mai.
NSBF har utviklet en veileder for gjennomføring av treninger, og en plakat som kan settes opp på bane/dugout. Disse er gjeldende f.o.m 12. mai.

Veileder for treninger

A3-huskeliste

NSBF jobber med utvikling av egne regler for konkurranse. Disse vil gjøres gjeldende f.o.m dato for gjenåpning godkjent av FHI.
De nye retningslinjene innebærer først og fremst at:
1 METER, er ny minsteavstand mellom personer
20 PERSONER, er maksimal gruppestørrelse for treninger, der hvor minsteavstand og smittevernsregler overholdes (se under).
50 PERSONER, er maksimal gruppestørrelse for offentlige arrangementer med en ansvarlig arrangangør. Med ansvarlig arrangør menes en person som til enhver tid har kontroll på antall mennesker og hvem som er tilstede, og at retningslinjer og rutiner blir overholdt.

15. juni 2020 – Oppdatert tilnærming til fellesidrettslige retningslinjer for aktivitet, inkl. konkurranser

NSBF har revidert veileder for gjennomføring av treninger til også å inkludere arrangementer. Plakat som kan settes opp på bane/dugout er også tilpasset de nye retningslinjene. Disse retningslinjene er gjeldende f.o.m 15. juni.

2020.06.23_NSBF-Covid19_Veilder

2020.06.23_Covid 19 A3


20. mai 2020: Tilnærming til fellesidrettslige retningslinjer utgitt av Norges Idrettsforbund (NIF).

De fellesidrettslige retningslinjene er gjeldende f.o.m 7. mai. Oppdaterte smittevernsregler for kontaktidrett for barn kom mandag 11. mai.
NSBF har utviklet en veileder for gjennomføring av treninger, og en plakat som kan settes opp på bane/dugout. Disse er gjeldende f.o.m 12. mai.

Veileder for treninger

A3-huskeliste

NSBF jobber med utvikling av egne regler for konkurranse. Disse vil gjøres gjeldende f.o.m dato for gjenåpning godkjent av FHI.
De nye retningslinjene innebærer først og fremst at:
1 METER, er ny minsteavstand mellom personer
20 PERSONER, er maksimal gruppestørrelse for treninger, der hvor minsteavstand og smittevernsregler overholdes (se under).
50 PERSONER, er maksimal gruppestørrelse for offentlige arrangementer med en ansvarlig arrangangør. Med ansvarlig arrangør menes en person som til enhver tid har kontroll på antall mennesker og hvem som er tilstede, og at retningslinjer og rutiner blir overholdt.

SMITTEVERNSREGLER (oppdatert 11. mai):
 Ved gjennomføring av aktivitet skal det være gode hygienerutiner, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
Felles ball og balltre kan benyttes dersom god hånd- og utstyrshygiene overholdes. Slikt utstyr SKAL rengjøres både før og etter bruk for å redusere mulige smittekilder. NSBF anbefaler uansett at man regelmessig bytter ut og renser/vasker baller som benyttes av flere personer. Balltre som benyttes av flere personer, skal rengjøres mellom hver bruk.
For våre idretter gjelder fortsatt følgede begrensninger og forbud mot bruk av:
⚠ Ved reise skal det primært benyttes eget kjøretøy. Offentlig transport bør unngås.
⚠ Felles utstyr, som kan brukes av flere medlemmer og innebærer smitterisiko (hansker, hjelmer catcher-utstyr). Har klubben tilstrekkelig utstyr som kan fordeles blant de for personlig bruk, kan aktiviteten allikevel utøves. Utstyr må uansett rengjøres både før og etter bruk for å redusere mulige smittekilder.
 Felles garderober, treningsrom og dusj. Felles toaletter kan benyttes dersom gode rutiner for hyppig renhold er sikret.

For mer informasjon, besøk NIF sine websider – https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/


Oppdatering 6. april 2020: Kort informasjon vedrørende helsedirektoratets klargjøring av vedtaket knyttet til idrettsaktivitet datert 12. mars fra NIF:

«Helsedirektoratets anbefalinger gjelder fra i dag. Samtidig vil det komme idrettsspesifikke presiseringer så raskt som mulig.
Det pågår nå et arbeid fra NIF for å utarbeide våre anbefalinger knyttet til klargjøringen av vedtaket datert 12. mars fra Helsedirektoratet. Våre anbefalinger vil være innrettet mot samtlige særforbund og idretter underlagt NIF. Dernest må hvert særforbund utarbeide sine kjøreregler basert på NIFs anbefalinger. Disse kjørereglene må i likhet med NIFs anbefalinger baseres på en streng fortolkning av helsedirektoratets vedtak og veiledning for hindre smitterisiko i forbindelse med utøvelse av idrettslig aktivitet. Det vil si at den aktiviteten ikke vil medføre økt smitterisiko. Opplever man usikkerhet knyttet til det man selv anbefaler bør man ganske enkelt la være å anbefale slike kjøreregler.

Videre prosess: NIF forsøker å ferdigstille generelle anbefalinger i løpet av dagen i dag. Særforbund bør ferdigstille de idrettsspesifikke kjørereglene senest førstkommende fredag.»
Norges Softball- og Baseballforbund arbeider fortløpende med å utarbeide og revidere særforbundsspesifikke rettningslinjer, som vil publiseres sammen med de generelle rettningslinjene fra NIF.

Oppdatering 27. mars 2020: Anbefalte retningslinjer for våre klubber
Helsedirektoratet fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd,12. mars vedtak om stenging av/ forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. 24. mars ble vedtaket forlenget til å vare til og med 13. april 2020 med mulighet om forlengelse. Dette innebærer at vår kjerneaktivitet er forbudt og overtredelse kan straffes. ​

Gitt situasjonen samfunnet er i er det viktig fortsatt å vise varsomhet og følge de bestemmelser og anbefalinger som myndighetene og FHI til enhver tid publiserer. For å redusere smittefaren anbefaler NSBF at klubber inntil videre opprettholder å holde klubbene stengt for bruk av:

  • Felles utstyr, som kan brukes av flere medlemmer (baller, hansker, balltre, hjelmer osv.). Har klubben tilstrekkelig utstyr som kan fordeles blant de for personlig bruk, kan aktiviteten allikvel utøves. Utstyr må allikevel rengjøres både før og etter bruk for å redusere mulige smittekilder.
  • Garderober
  • Treningsrom
  • Felles oppholdsrom

Vi råder alle til å følge FHI sine anbefalinger, og holde god avstand og hygiene.
Her finner du forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (covid-19), per 27. april.

Registrering av økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Alle klubber skal ha mottatt et digitalt rapporteringsskjema fra Norges Idrettsforbund for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren. De økonomiske tapene i norsk idrett er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.
Vi oppfordrer alle klubber til å svare ut dette skjemaet for å gi et best mulig helhetsbilde av konsekvensene dette har for idretts-Norge. Rapporteringener i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.

Dersom din klubb ikke har mottatt epost, kan du rapportere her (målogge seg inn via min idrett)

Sesongen 2020

Terminfestede turneringer våren og sommeren 2020 er inntil videre utsatt. Foreløpig seriestart er planlagt til 27. juni, men dette kan endre seg. Endelig avklaring forventes 15. juni.
Alle klubber vil bli underrettet om oppstart av terminfestet aktivitet så snart samfunnssituasjonen er avklart. Det er allikevel grunn til å tro at årets sesong vil bli sterkt redusert og forbundet vurderer fortløpende hvilke tiltak som må treffes for at mest mulig av sesongen skal kunne reddes, om mulig utvide sesongen til innendørsarrangementer kommende høst og vinter. Dette vil i så fall bli avgjort i samråd med klubbene.
Sesongoppdatering 14. april.

Forbundsting, kurs og fellestiltak 2020

  • Forbundstinget er utsatt på ubestemt tid.
  • Det arbeides med digitalisering av våre dommer og scorekeeperkurs. Mer informasjon om dette kommer.
  • NSBF-konferansen 24. – 25. oktober opprettholdes inntil videre.

‍Samordnet rapportering og årsmøte i klubber

  • Fristen for samordnet rapportering er fortsatt 30. april. Om klubben ikke har gjennomført årmøte innen denne fristen, kan informasjon om evt. nytt styre og opplasting av årmøtedokumenter gjøres senere.
  • Fristen for å avholde årsmøtet i klubber er utsatttil 15 juni. Det er gitt dispensasjon for klubbene til å avholde årsmøtetdigitalt. For mer og oppdatert informasjon om årsmøte i dagens situasjon, les på NIF sine sider.

Utbetaling av utstyrsmidler

Alle klubber som har levert inn søknader for utstyrsmidler vil få dette utbetalt direkte fra NIF i år. Utbetaling vil skje ila april. Det er søkt om midler til en total innkjøpspris for kr 24.715,-.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny