+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

OVERGANG
En spiller som skal skifte klubb må gjøre dette i henhold til NSBF Turneringsreglement § 2.10 m.v.
Les også de etiske retningslinjene for overganger.
Ved søknad om overgang beyttes NSBF Overgangsskjema, som returneres utfylt og signert til forbundskontoret.

NB!
Før overgang kan fullføres i idrettens databaser, må utøver ha løst lisens, som enten kan betales av klubben eller av utøver selv. Utøver kan alltid hente lisensstatus for inneværende sesong på iSonen.no, og tidligere sesonger i utøverens MinIdrett.no-profil.

 

LISENS OG FORSIKRING
For å spille i turneringer i NSBF-regi må alle spillere ha gyldig spillerlisens.
Per 1. januar 2020 trenger man kun én lisens, uavhengig av hvor mange grener eller turneringer man deltar i. Det kreves ikke lisens for spillere under 13 år, da disse er dekket av idrettens kollektive forsikringsordning. Men klubbene anbefales å registrere «NSBF Barnelisens» (gratis) gjennom iSonen.no. Søk på «baseball» eller «softball» i arrangørfeltet). Det vil bli gjennomført stikkprøver på dette, og lag som stiller med spiller(e) uten lisens vil tape den aktuelle kampen på walk-over.

 

LISENSÅRET
Lisensåret følger kalenderåret og går fra 1.1 – 31.12. Utøvere og trenere som deltar i NSBF regulerte turneringer er forpliktet til å inneha gyldig lisens etter gjeldende turneringsreglement.
KOSTNAD OG BETALING

Forbundet tilbyr to typer lisenser med ulik dekningsgrad, hvor utøveren kan velge selv (se tabell nedenfor).
Gjeldende pris per 01.01.2023:
* Grunnlisens 289,-, pluss adm.gebyr kr 10,-, totalt kr 299,-.
* Utvidet lisens 465,-, pluss adm.gebyr kr 10,-., totalt kr 475,-

Det skal ikke foretas direkte innbetaling av lisens til forbundets konto.
Betaling skal skje via iSonen.com og på en av følgende måter:
1) Påmeldingsansvarlig i klubben betaler på vegne av spiller(ne). Funksjonen «påmeldingsansvarlig» tildeles aktuell person i klubben på gruppenivå..
2) Spiller(ne) foretar registrering og betaling selv på iSonen.com .For å kunne løse lisens må utøver ha medlemskap i en klubb tilknyttet NSBF.

I forbindelse med overganger må spiller ha løst lisens hos moderklubb før overgang kan gjennomføres i idrettens datatbaser. Lisensen er personlig og følger spilleren, også ved overganger. Det vil ikke være nødvendig å løse ny lisens.

ANSVAR

Det er den enkelte utøver sitt ansvar å ha forsikring. Klubben sitt ansvar er begrenset til å sørge for at deres spillere og trenere innehar gyldig lisens når de deltar i et arrangement som krever dette i henhold til gjeldende turneringsreglement. Klubben registrerer og utsteder lisens til aktuelle spillere, som er gyldig fra det øyeblikk betaling er registrert.

Bruk av spillere uten gyldig lisens kan medføre tap av aktuell(e) kamp(er). Spillere eller klubb har ansvar for å kunne fremvise lisenskort eller annen angitt dokumentasjon ved stikkprøver under arrangementer underlagt NSBF. NSBF forbeholder seg retten til å sanksjonere klubber retroaktivt ved bruk av spillere uten lisens.

GENERELT
For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de Generelle vilkår, så fremt de ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor.
HVEM ER FORSIKRET
Forsikringen omfatter alle som har løst lisens og registrert i NSBF fra de fyller 13 år.
Frem til datoen medlemmet fyller 13 år er vedkommende dekket av NIF’s Barneidrettsforsikring.
Nye medlemmer som kommer til i løpet av året er dekket fra betalingsdato.
HVA FORSIKRINGEN GJELDER
a) Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
b) Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
NÅR GJELDER FORSIKRINGEN
Forsikringen gjelder i inn- og utland.
a) Forsikringen gjelder idrettsskade under løp samt all organisert trening som er relevant for idretten.
b) Forsikringen gjelder ulykkesskade under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse-/treningsstedet i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Forsikringen gjelder likevel ikke ved ulykkesskade der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller dennes forsikringsselskap.
c) Under reise og opphold som foregår utenfor medlemmets hjemsted, gjelder forsikringen under oppholdet – dog høyst en uke før første, og tre dager etter siste løp- eller trenings- dag, enten medlemmene reiser samlet eller hver for seg.
MELD OM SKADE

Når skade antas å gi rett til erstatning skal skaden straks meldes til forsikringsselskapet, fortrinnsvis gjennom e-post til saksbehandler hos If Forsikring; personskade@if.no. Alternativt kan man ringe If på tlf. 21 49 24 00  /02400.
Oppgi forsikringens avtalenummer er SP792315, skadedato og dekningsgrad (basisforsikring eller utvidet).

Skademelding kan også sendes til:
If Skadeforsikring
Idrettsskade
Postboks 1374 Vika, 0114 Oslo
Tlf.nr.: 02400

FORSIKRINGSYTELSER

Hvilke forsikringsytelser den enkelte er forsikret for, avhenger av om det er betalt for grunnlisens eller utvidet lisens. Forsikringsytelser og forsikringssummer er som følger:

  Barneidrett u/13 år Grunn lisens Utvidet lisens
a) Ulykkesdødsfall 10.000 50.000 50.000
Utbetales ved den forsikredes død      
Dødsfall som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg er ikke dekket      
Utbetales til ektefelle/samboer som er begunstiget
(Samboerstatus: Jfr. forsikringsvilkår for Idrettsforsikring)
    150.000
Utbetales til hvert av den forsikredes egne barn under 20 år (som er hjemmeværende hos forsikrede)     50.000
b) Invaliditetserstatning 300.000 150.000 300.000
Forsikringssum ved varig medisinsk invaliditet. Invaliditetsgrad gir erstatning prosentvis i forhold til invaliditetsgraden. Invaliditetsgrad høyere enn 50% gir progressiv erstatning.      
Invaliditetsgrad under 5% gir ikke erstatning.      
c) Tannskader 15.000 15.000 15.000
Egenandel 500 1.000 1.000
d) Privat klinikk/ sykehus etter avtale med If     15.000
Egenandel     1.000
e) Behandlingsutgifter (øvrige) 15.000 15.000 15.000
Egenandel 500 1.000 1.000
f) Fysioterapeut/ kiropraktor 3.500   3.500
Egenandel 500   1.000
BEGRENSNINGER
a) Forsikringen gjelder ikke skade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg.
b) Forsikringen gjelder ikke for medlem som er sykemeldt.
c) Skade på briller/ kontaktlinser dekkes ikke.
d) Forsikringen forutsetter at behandling etter skade skal skje ved det offentlige helsevesen.
TANNSKADER
Gjelder behandling av tannskader i inntil 2 år fra skadedagen. Endelig oppgjør for tannskader skal imidlertid, på grunnlag av omkostningsoverslag fra tannlege eller tannteknikker, foretas innen 2 år fra skadedagen.
BEHANDLINGSUTGIFTER PÅ PRIVAT KLINIKK
Når det er tegnet utvidet lisens vil selskapet kunne godkjenne nødvendig operasjon av enkelte skader ved privat sykehus/ klinikk, f.eks. når det er mer enn 3 måneders ventetid ved offentlig helsevesen og/ eller det er risiko for at skaden forverres.
BEHANDLINGSUTGIFTER FORØVRIG
Medisinsk behandling i inntil 2 år fra skadedagen. Dekningen omfatter utgifter i følge trygdekontorets egenandelssatser til lege, som er godkjent under kommunenes refusjonsordning, samt sykehusopphold, forbindingssaker og medisin forordnet av lege.
FYSIOTERAPEUT/KIROPRAKTOR
Gjelder behandling rekvirert av lege. Behandlingen skal ikke skje hos fysioterapeut/ kiropraktor som er ansatt eller har avtale med klubb/forbund.
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny