+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Økonomi som barriere
Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». Men i dag forsvinner mange barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Dette vil vi gjøre noe med.

Norsk idrett vil redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse:
* Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranser.
* Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.
* Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig.
* Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge.
* Idrettslagene skal tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.
* Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. Hvert idrettslag kan gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi.

For å øke bevissheten rundt kostnader innen idretten og hvordan de kan holdes nede slik at barn og unge ikke stenges ute pga. økonomi, anbefaler norsk idrett vektøyet «ALLEMED».

Undersøkelse - Økonomi som barriere i softball og baseball

Forbundet gjennomførte 2018 en enkel spørreundersøkelse av økonomi som barriere innen våre idretter for aldergruppen under 20 år, hvor respondentene var styreleder/klubbleder. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 67 % blant våre medlemsklubber, noe som var omtrent som forventet. Enkelte av funnene vil kreve ytterligere oppfølging, men generelt oppfattes ikke våre idretter som spesielt kostnadskrevende for utøverne i form av kontingenter og treningsavgifter, eller krav til utstyr. * Ca. 65 % av klubbene omsetter for under kr 50 000,- i året, og kun to klubber omsetter for over kr 200 000,-. * Ca. 65 % av klubbene betaler ikke for leie av treningsanlegg for gruppen, men to klubber betaler nærmere kr 30 000,- i leie i året. * I aldersgruppen under 13 år er høyeste kontingent kr 1 000,- og høyeste treningsavgift kr 500,-. For ca. 75 % av klubbene overstiger ikke samlet årlig kontingent og treningsavgift kr 800,-. Gjennomsnitt for samlet årlig kontingent og treningsavgift for aldersgruppen er kr 488,-. * I aldersgruppen 13-19 år er høyeste kontingent kr 1 250,- og høyeste treningsavgift kr 800,-. For ca. 75 % av klubbene overstiger ikke samlet årlig kontingent og treningsavgift kr 1 100,-. Gjennomsnitt for samlet årlig kontingent og treningsavgift for aldersgruppen er kr 814,-. * Halvparten av klubbene har egne retningslinjer eller støtteordninger fr medlemmer med svakere privatøkonomi, både for kontingenter, treningsavgifter og reisekostnader. * 85 % av klubbene har en utlånsordning for drakter og utstyr for alle medlemmer. * 50 % har kommunisert informasjon kostnader og støtteordninger på hjemmeside eller i sosiale medier. * Liten kunnskap om andre støtteordninger utover NSBF sine egne støtteordninger, eller LAM og spillemidler til utstyr. Forbundet vil ved behandling av ny strategiplan i 2019 bruke funn i undersøkelsen for å se på eventuelle tiltak, spesielt for å bedre klubbøkonomien til mange av våre klubber slik at kostnadsnivået for aktive barn og unge kan holdes nede uten at dette går på bekostning av aktivitetstilbudet.

I 2019 ble del 2 av undersøkelsen gjennomført, denne gangen rettet mot utøvere, foreldre og frivillige. 57 % av respondentene var utøvere, 29 % foreldre, 5 % var trenere og 5 % var styremedlemmer. 47 % var under 20 år og 29 % var under 26 år. Kontingenter og treningsavgifter samsvarte godt med funnene i del 1 av undersøkelsen, men rapporterte egenandeler for reise varierte fra kr 1 000,- til kr 5 000,-, hvor 20 % hadde ca kr 5 000,- i egenandel. 10 % rapporterte ingen reiseegenadel. Reisekostnader var også høyest rangert av kostnader tilknyttet konkurranseaktivitet, mens lisens hadde lavest rang. 76 % av respondentene brukte mindre enn kr 2 000,- på utstyr i året, mens 14 % brukte mer enn kr 5 000,-. 57 % av respondentene rapporterte at økonomi var av «liten» eller «ingen betydning» for å kunne delta i klubbens aktiviteter. For 19 % var det allikevel av «stor» betydning, 50 % av respondentene oppga også «avstander» og «tidsbruk» som største hindring for deltakelse i softball og baseball. De øvrige 50 % var ikke entydige.

Åpen undersøkelse 2023 - frist 15. desember

Høsten 2023 gjennomfører forbundet en oppfølgingsundersøkelse av de viktigste faktorene for økonomi som barriere i softball og baseball. Vi ønsker nå utfyllende informasjon fra både klubb, ressurspersoner, utøvere og foreldre tilknyttet vårt miljø.

Undersøkelsen er kommunisert i til klubbledelse og i sosiale medier, og er åpen frem til 15. desember

Du kan besvare undersøkelsen her.

NSBF SINE STØTTEORDNINGER
Her presenterer vi NSBF sine konkrete søknadsområder og retningslinjer. F.o.m september 2019 vil tidligere støttemodell for reise o.l. avvikles til fordel for ny støttemodell som i større grad er utviklingsrettet for våre idretter. Les om de forskjellige støtteordningene under, og bruk skjemaet til høyre for søknad etter ny støttemodell. Skjemaet og vedlegg leveres på web.
Etter mottatt bekreftelse på tilskuddsbeløp, sendes faktura, fortrinnsvis som EHF eller PDF, til forbundet – 976686470@autoinvoice.no.

Generelt om søknader

Under har vi listet opp konkrete søknadsområder som NSBF kan gi tilskudd til. Men vi tar også imot generelle søknader om støtte. F.o.m 2019 vil terskelen heves for å motta støtte til prosjekter utover ny støttemodell.
Vi ønsker å støtte klubber som tar ansvar for å oppfylle deler av NSBF sine visjoner og målsetninger, og søknader som underbygger dette har gode muligheter for å bli innvilget. For alle tiltak som ikke faller inn under konkrete søknadsområder og retningslinjer, gjelder retningslinjene for «Generelle tilskudd idrettslag».
Etter mottatt bekreftelse på tilskuddsbeløp, sendes faktura, fortrinnsvis som EHF eller PDF, til forbundet – 976686470@autoinvoice.no.

Støttemodell


Ny modell er utformet for å støtte opp under klubbenes arbeid med måloppnåelse innen NSBF og norsk idretts satsingsområder. For 2020 kan en klubb bli tildelt opptil kr 20 000,- ved full score innen alle områder. Hvilke satsingsområder dette gjelder vil bli vurdert på bakgrunn av faktisk mulighet for måloppnåelse innen  det enkelte satsingsområde, og endelig avgjort  ved søknadsfristens utløp.

For 2022 er søknadsfrist 15. desember kl. 23:59. Etter mottatt bekreftelse på tilskuddsbeløp, sendes faktura, fortrinnsvis som EHF eller PDF, til forbundet – 976686470@autoinvoice.no.
Forbundet vil tilstrebe å utbetale innvilget beløp innen 31. desember.

Veiledning til støttemodellen:
2019.09.09?media=1713527174 Informasjonsbrev om ny støttemodell

 

Søknadsskjema:
2019.11.04_Støtteordninger_rev


Skjemaet leveres her.

 

Generelle tilskudd idrettslag

Å søke midler til et tiltak kan og burde gjøres i forbindelse med andre eksterne søkander, som f.eks. NIF sin ordning “Spillemidler til utstyr” (se under). Forbundet ønsker å prioritere barn og unge, samt utvikling av baner. Styret stiller seg positiv å støtte et nystartet lag, også økonomisk, dersom det sendes inn tilfredsstillende dokumentasjon i henhold til søknadskriterier. Klubber som søker om støtte kan ikke forvente høyere støtteandel enn 50 %, med unntak for prosjekter forbundet anser som særskilt viktige.  
Søknadsskjema for tilskudd idrettslag

Utlån av utstyr
NSBF ønsker ikke at manglende tilgang på grunnleggende lagsutstyr skal være årsaken til at man ikke kan holde på med softball og baseball. Vi tilbyr derfor både eksisterende klubber og klubber i oppstartsfasen muligheten til å låne fra oss i en begrenset periode.
Skoler o.l. kan også låne utstyr fra den samme ordningen.
Forbundet har begrenset med utstyr tilgjengelig så utlånsperioden kan variere avhengig av etterspørsel.
Vi krever kun at person som låner utstyret garanterer for det.

Dersom dere er interesert i å låne utstyr kan forbundskontoret kontaktes per e-post – baseball@nif.idrett.no.

nif NORGES IDRETTSFORBUND

Her presenterer vi støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen. Det finnes en rekke andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.

Oppstart- og utviklingsstøtte Allidrett - hele året

Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst 3 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst 2 ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har Allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 11.000-16.000 kroner ut i fra antall barn i gruppen. Utviklingsstøtten er på 8500 kroner. 

Grasrotandelen - hele året

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Gode rabattordninger for idrettslag - hele året

Norges idrettsforbund har for øvrig mange leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for særforbund og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund. Les mer om Idrettsforbundets rabattordninger

Skattefradrag for gaver - januar/februar

Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver. Frist for registrering av gaver for foregående år er jan/feb påføgende år. Ordningen gjelder for idrettslag/klubb og særforbund som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til Idrettslag/klubb/ særforbund (mottaker) kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Spillemidler til utstyr - februar/mars hvert år
  • Spillemidler til utstyr Det kan søkes støtte til utstyr som er innkjøpt fra 1. januar til 31. desember i søknadsåret. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett. Idrettsskoler kan søke om utstyr til bruk i idrettsskolen. Kontaktperson i idrettslagene vil i september få tilsendt en e-post fra NIF der det står hvordan en søker. Liste over godkjent utstyr Brukerveiledning
Extrastiftelsen - 15. februar

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.  Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2019 er 15. februar 2019. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Inkludering i idrettslag - februar/mars

Målet med tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag er å bidra til økt deltakelse av nye grupperinger inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer, som kan være til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med innvandrerbakgrunn med særskilt fokus på jenter. Tilskuddsordningen er begrenset til utvalgte kommuner og idrettslag søker til sine respektive idrettsråd, i noen tilfeller idrettskretser. NIF tildeler midler til idrettskretser og idrettsråd i februar/mars. De utvalgte idrettsrådene/idrettskretsene har egne søknadsfrister og søknadskriterier. Se oversikt over hvilke kontaktpersoner som idrettslag kan ta kontakt med.

MVA-kompensasjon for bygging av idrettsanlegg - 1. mars

Frem til 1. mars kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 185 millioner kroner til dette formålet i 2018. Søknadsfristen er 1. mars og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) - august
  • Lokale aktivitesmidler (LAM) LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet som gis til idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom, og er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses.LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Utbetaling via ordningen er koblet direkte mot den årlige idrettsregistreringen og aktivitetstallene det enkelte idrettslag rapporterer. Ta kontakt med ditt lokale idrettsråd for ytterligere informasjon om hvordan ordningen praktiseres i ditt fylke.
MVA-kompensansjon for fivillige organisasjoner - 15. august

Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. For 2018 ble 377 millioner kroner fordelt på 5521 idrettslag. 

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2018. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra april 2019.

Nasjonale tilskudd mot barnefattigdom (BUFDIR) - desember

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) åpnet i 2016 opp for at idrettslag kan søke om midler for å redusere økonomiske barrierer for barn og unge som ønsker å delta i idrett. Tilskuddsordningen er primært rettet mot de ca 100.000 barn og unge i Norge som lever i lavinntektsfamilier og vil bli videreført. Endelig søknadsfrist blir lagt ut høsten 2019.

Idrettsdugnad

Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler.Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

 ANDRE STØTTEORDNINGER

Det finnes en rekke andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Flere av våre klubber har blant annet mottatt betydelige tilskudd fra Sparebankstifelsen og Gjensidigestiftelsen. I tillegg finnes det flere lokale, kommunale ordninger som klubber burde undersøke. 

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB støtter både lokale tiltak og
nasjonale initiativer i Norge.

Gjensidigestifelsen

Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter som bidrar til at flere er fysisk aktive.
Eksempler er bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for ulik fysisk
aktivitet som idrett og friluftsliv samt aktivitetsutstyr. Målet er at disse
tiltakene skal inkludere flest mulig, og da spesielt de som mangler et tilbud.
Vi prioriterer prosjekter som foregår i nærmiljøet, som inkluderer nye grupper,
er åpne og tilgjengelige og som inspirerer til nytenkning og samarbeid.

Lotteri og bingo

Alle lotteri og spill er administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet i Norge.
Som medlem i Norges Softball- og Baseballforbund kan våre klubber
søke om godkjennelse som lotteriverdig organisasjon. Dette kan gi
klubbene gode ekstrainntekter til aktivitet og utvikling.
Noen av kravene som må oppfylles for å kunne få og opprettholde
status som lotteriverdig organisasjon:
* Være ideell organisasjon
* Registrert i Frivillighetsregisteret
* Minimum 10 medlemer under 19 år 
* Årlig, enkel rapportering via Altinn på klubbens aktiviteter og
bruk av eventuelle midler.
Her kan du lese mer og søke om status som lotteriverdig organisasjon.
Bruk dette skjemaet.

Idrettsfrukt

Dersom klubben har arrangementer hvor dere stiller med frukt og andre BAMA-produker,
kan klubben søke BAMA om refusjon av opptil 60 % av kostnaden for innkjøpte
BAMA-produkter. Det eneste man trenger er kvittering for innkjøpet,
som enkelt lastes opp på web. Refusjonen kommer rett på konto, uten videre rapportering.
Les mer om ordninger på BAMA sine hjemmesider

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny