+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Trener 1 er det første nivået i Trenerløypa. Her er det fokus på innlæring og deltakelse. Målgruppen på Trener 1 er nybegynnere i alle aldre og mange særforbund prioriterer her hvordan man kan være en effektiv trener for barn. Trener 1 skal være tilgjengelig for alle som ønsker å starte på en trenerutdannelse, og her legges plattformen for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.
For NSBF kursinnholdet for Trener 1 bygget opp slik:

Hovedmålene i Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

 • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
 • Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper
 • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter

Minimumsvarighet er 45 timer undervisning og 45 timer praksis. E-læring kan inngå i dette opplegget. Praksis må gjennomføres underveis eller etter endt undervisning. For å kunne gå videre til Trener 2 må både undervisning og praksis være gjennomført og bestått.

Målgruppen for deltakere til Trener 1 er personer som ønsker å bli trenere for nybegynnere, uavhengig av om disse er barn, ungdommer eller voksne. Potensielle deltakere kan være aktivitetsledere, nåværende eller tidligere utøvere, ungdommer, voksne eller foreldre med kjennskap til idrett.

NSBF vurderer selv antall deltakere på kursene med tanke på mål, innhold og arbeidsform.

Norsk idrett krever at deltakeren må minimum fylle 16 år det året kurset starter. Av sikkerhetsmessige årsaker kan særforbund andre aldersgrenser på særidrettslige deler.
NSBF bestemmer selv vurderingsform.

For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha:

 • Oppnådd gitte kompetansemål
 • Deltatt på minimum 80% av undervisningen
 • Gjennomført praksis
 • Bestått eventuelle innleveringer eller lignende som NSBF krever

Etter endt kurs deler NSBF ut kursbevis som inneholder kurstittel, timetall, emner, tid og sted.

Kursgjennomføring

Kurset gjennomføres normalt over to helger med instruktør (modul 1 + 2). Modul 1 inneholder både teori og praksis med instruktør fra forbundet (ca. 8t). I tillegg vil deltaker gjennomføre 8t praksis i klubb, under veiledning fra trener. Gjennomføringen rapporteres tilbake til kursinstruktør for tilbakemelding og godkjennelse. Målsettingen er å få fortløpende erfaring og tilbakemelding på kompetansemålet for kurset. Dette må gjennomføres før modul 2 kan påbegynnes. Etter gjennomført modul 1 er deltakeren sertifisert «Tee-Ball og Little League-trener» under NSBF.

Modul 2 går mer i dybden i teknikk og teori for baseball og softball og gjennomføres over to dager (16t)

Modul 3 er en ren praksismodul hvor kursdeltaker skal gjennomføre treninger i egen klubb eller i samarbeid medannen klubb/NSBF. Disse 45 timene kommer i tillegg til de 8t fra modul 1, men kan rapporteres i samme praksismal.

Etter gjennomført modul 1-3 vil kursdeltaker være sertifisert Trener 1 i Softball- og Baseball og kan påbegynne Trener 2-kurs.

Politiattest

I norsk idrett skal alle med ansvar for mindreårige eller personer med nedsatt funksjonsevne ha gyldig politiattest. Politiattesten kan man enkelt søke om digitalt her.
Politiattesten skal fornyes hver gang man skifter rolle hvor det er påkrevd politiattest i et idrettslag, eller dersom man bytter idrettslag eller idrett.
Politiattestansvarlig i ditt idrettslag har ansvar for at din politiattest blir registrert korrekt i idrettens databaser. Politiattesten er et personlig dokument og skal kun fremvises til politiattestansvarlig, ikke avleveres.

Trenerattesten

Trenerattesten for barn og ungdom er en del av NSBF sin treneutdanning og ble gjort obligatorisk for alle trenere i norsk idrett på Idrettstinget i 2023. Det er tre nivåer for Trenerattesten i norsk idrett:
– Barneidrettstreneren
– Ungdomstreneren
– Voksentreneren

Hvorfor trenerattest?
Alle skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir deg et godt utgangspunkt for å lykkes som trener, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidretten, én for trenere i ungdomsidretten én for trenere i voksenidretten.

Et trygt miljø for alle
En del av et trygt miljø er fravær av uønsket kontakt eller hendelser. Som en del av trenerutdanningen forventes det at du som trener setter deg inn i veilederen for risikosituasjoner for våre idretter. Ved å sette deg inn i denne vil du lettere gjenkjenne disse situasjonene og det gjør treningshverdagen tryggere, både for utøverne og deg som trener.

Når du har fullført Trenerattesten, blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Kanskje blir du en enda bedre trener for utøverne dine.

Logg inn på https://trener.nif.no og ta Trenerattesten nå. For at attesten skal bli synlig i norsk idretts databaser må leder/gruppeleder i idrettslaget gi deg rollen «trener» i idrettslaget. Dette gjøres via lederens personlige profil og rolle i idrettslaget i Minidrett.no.

Lykke til!

Kompetansemål

Kompetansemålene knyttet til Trener 1 sier hvilken kompetanse det er ønskelig at trenerne skal ha etter endt trenerkurs. Med kompetanse så menes det her «hva man kan gjøre med det man kan». Trenerkursene spiller en viktig rolle i prosessen med å utvikle seg til å bli en enda bedre trener.

Idrettsfaglige kompetansemål

 • Kjenne idrettens verdigrunnlag, og kunne følge opp og leve etter disse verdiene i praksis.
 • Ha grunnleggende kunnskap om treningsplanlegging, og kunne planlegge og gjennomføre treningsøkter for egen treningsgruppe.
 • Forstå, forklare og vise grunnleggende ferdigheter i idretten ved hjelp av praktiske eksempler og øvelser tilpasset nybegynnere.
 • Kunne anvende en metodisk progresjon av grunnleggende ferdigheter.
 • Ha en grunnleggende forståelse for menneskets vekst og utvikling.
 • Ha grunnleggende kunnskap om funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til egen idrett.
 • Kunne ivareta sikkerheten under trening.
 • Kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging og behandling av aktuelle idrettsskader.
 • Kunne gi førstehjelp ved akutte skader gjennom godkjent grunnkurs i førstehjelp og HLR.

Pedagogiske kompetansemål

 • Være et godt forbilde, og å skape trygghet og trivsel for utøverne.
 • Sørge for mestring og ulike opplevelser som bidrar til å skape motivasjon.
 • Kunne skape et godt læringsklima.
 • Kunne tilrettelegge trening på en måte som skaper hensiktsmessig aktivitet.
 • Ha kunnskap om hvordan man kommuniserer effektivt med ulike målgrupper. Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne.
 • Bli kjent med coaching som strategi for utvikling av utøvere.
 • Ha forståelse for, og å være i stand til å anvende, grunnleggende pedagogiske prinsipper og undervisningsmetoder.
 • Ha kjennskap til, og å kunne følge opp, idrettens barnerettigheter og bestemmelser.
 • Ha kunnskap om tilrettelegging av aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Være bevisst egen trenerrolle og praksis som trener, samt egen væremåte og atferd.
 • Kunne utføre kompetanseanalyse på egen trenerrolle.

Organisatoriske kompetansemål

 • Kjenne til en treners ansvar og oppgaver i klubben, overfor utøvere, andre trenere og foreldre.
 • Kjenne idrettens viktigste retningslinjer.
 • Kjenne til hvordan norsk idrett er organisert, og hvilket ansvar de ulike organisasjonsleddene har.
E-læring

Det finnes følgende e-læringer knyttet til Trener 1:

Trenerrollen, Barneidrettens verdigrunnlag, Idrett uten skader, og Aldersrelatert trening 1 (kurs.idrett.no).

Sunn idretts visjon er å skape en sunnere idrett. Som et ledd i å nå dette så har sunn idrett laget følgende e-læringsmoduler: Idrettsernæring Modul 1, og Spiseforstyrrelser (kurs.idrett.no).

Dokumenter og anbefalt litteratur

Eget kursmateriell blir utdelt deltakerne på kurset.

Mal for gjennomføring og rapportering av prakis.

Den coachende treneren – om å coache begynnere er skrevet av Frank Abrahamsen og Erlend Gitsøe. Boken tar for seg hvordan man kan være en effektiv, motiverende, og involverende trener for begynnere. Det er lett å koble denne boken til flere av kompetansemålene på Trener 1.

Barneidrettstreneren er en bok for alle som er opptatt av og interessert i god aktivitet for barn.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny