+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak 20220117-1

%

Sak 20220117-2

%

Sak 20220117-3

GS sender ut innkalling til tinget innen fristen 23. januar. Saksdokumenter må ut innen fristen 6. mars.
GS har vært i kontakt med leder av valgkomiteen, men purrer på oppfølging av personer på valg.
GS kontakter kontrollkomiteen for deres rapport.
Budsjettmøte settes til  kl. 20:00

%

Sak 20220117-4

Valg av representant(er) på vegne av forbundet. GS og Aleksander Nilsen undersøker muligheten for å delta på kongressen.

%

Sak 20220117-5

Valg av representant(er) på vegne av forbundet utsettes inntil vi mottar nærmere informasjon om reiserestriksjoner

%

Sak 20220117-6

Det har i lengre tid pågått prosess for å vurdere hvor vidt Idrettens Hus på Ullevål Stadion skal forbli på Ullevål, eller flytte til en annen lokasjon. Med bakgrunn i blant annet endrede behov pga. korona, ble det medio 2021 bestemt at vi inntil videre skal bli på Ullevål Stadion. Ullevål har derimot behov for oppgraderinger og det er forskjellige behov til plass, møterom etc. Det er derfor presentert 4 alternativer for veien videre for forbundene

Det foreligger 4 ulike tilbud:

 • Alternativ 1: 10 års leiekontrakt, oppgraderte og moderniserte lokaler – tegninger vedlegg 1 
  Totalt kr 43 896,-/år
 • Alternativ 2: Som tilbud 1, men med 15 års leiekontrakt
  Totalt kr 42 296,-/år
 • Alternativ 3: Videreføring av dagens leiekontrakt, 10 års forlengelse, uten endringer (kontraktsopsjon) – Særforbundene sitter i all hovedsak slik som de sitter i dag, mens noen få må flyttes pga. at lokalene ikke tilfredsstiller arbeidstilsynets krav til bl.a. dagslys og størrelse, samt at de særforbund som har meldt ønske om å flytte til Ullevål Stadion, skal ivaretas. Dette vil skje i dialog med de det gjelder.
  Totalt kr 24 600,-/år
 • Alternativ 4: 10 års kontrakt med møteromssenter i 1. etg og mindre oppgraderinger – viser til vedlegg 2,utsendt presentasjon 15.12, slide 13 (møteromssenter) -Særforbundene sitter i all hovedsak slik som de sitter i dag, mens noen få vil bli påvirket av endringene/rehabiliteringen, samt at de særforbund som har meldt ønske om å flytte til Ullevål Stadion, skal ivaretas. Dette vil skje i dialog med de det gjelder.
  Totalt kr 25 935,-/år

  GS får mandat fra styret til å vurdere alternativene.

%

Sak 20220117-7

Til informasjon: Generalsekretær har meldt forbundet på denne runden av Idrettens Styringsbarometer;
Med utgangspunkt i svært gode tilbakemeldinger fra særforbundene og idrettskretsene som har deltatt i idrettens styringsbarometer tidligere år, vil NIF gjennomføre denne undersøkelsen også i 2022.

Det vil også være nyttig for de som har deltatt tidligere å se utvikling i egen organisasjon.

Idrettens styringsbarometer er en undersøkelse som blant annet gir styret og administrasjonen i særforbund og idrettskretser en mulighet til å vurdere sitt eget arbeid. Resultatene gir et meget godt utgangspunkt for videre arbeid med organisasjonsutvikling i eget forbund/idrettskrets.

%

Sak 20220117-8

Ref. Sak 2021-11-29-3, Marte Myhrer informerte styret om arbeidet med fastsettelse roller og arbeidsoppgaver i komiteeen. Revidert regelsett for GSS og NM er behandlet i komiteen.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny