+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak 20220131-1

%

Sak 20220131-2

%

Sak 20220131-3

Forbundsting 2022; Budsjettbehandling og Rapporter
Styret gjennomgikk utkast til budsjett. GS utarbeider nytt utkast i samarbeid med Marte Myhrer innen  .
Styret vedtok en ramme for underskudd på maksimalt 10 % av fri egenkapital.

%

Sak 20220131-4

GS oppsummerte kongressen for styret. 

%

Sak 20220131-5

Utsatt inntil videre grunnet innreiserestriksjoner til Taiwan. Uoffisielt foreslått flyttet til juli måned, usikkert hvilket sted.

%

Sak 20220131-6

GS spilte inn alternativ 4 som vårt førstevalg og alternativ 2 som vårt andrevalg
Det foreligger 4 ulike tilbud:

  • Alternativ 2: Som tilbud 1, men med 15 års leiekontrakt
    Totalt kr 42 296,-/år
  • Alternativ 4: 10 års kontrakt med møteromssenter i 1. etg og mindre oppgraderinger – viser til vedlegg 2,utsendt presentasjon 15.12, slide 13 (møteromssenter) -Særforbundene sitter i all hovedsak slik som de sitter i dag, mens noen få vil bli påvirket av endringene/rehabiliteringen, samt at de særforbund som har meldt ønske om å flytte til Ullevål Stadion, skal ivaretas. Dette vil skje i dialog med de det gjelder.
    Totalt kr 25 935,-/år

%

Sak 20220131-7

GS har meldt forbundet på denne runden av Idrettens Styringsbarometer. Kontaktinformasjon til styremedlemmene og 2 fra administrasjonen er videreformidlet til Kari Vanebo (prosjektansansvarlig NIF)

%

Sak 20220131-8

Sparebank1 Øst har inngått konsernavtale med NIF og flere andre forbund. Det bør vurderes om NSBF også skal flytte konti og kapital til Sparebank1 Øst pga. bedre betingelser enn vi har i dag hos DNB.
Flytting til SB1 Øst krever styrevedtak. Styret vedtok enstemmig at forbundets konti og kapital kan flyttes til Sparebank1 Øst.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny