+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Anbefalte retningslinjer for softball- og baseballklubber;

15. desember 2021 – Nye restriksjoner med betydning for utøvelse av idrettsaktivitet:
Gjeldende til 15. januar 2022

Barn og unge

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

Voksne:

 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)
 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

Toppidrett:

 • Regjeringen legger opp til at antall toppidrettsutøvere som kan utøve idrett som normalt reduseres betydelig fra dagens omfang. Hvilke utøvere som faktisk omfattes er for øyeblikket uklart. Norges idrettsforbund vil snarest søke avklaringer med myndighetene om hvilke utøvere som vil være omfattet av toppidrettsdefinisjonen. Det henvises ellers til regjeringens nyhetssak om toppidretten.

Arrangementer:

 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
 • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)
 • Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)
 • Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

Se komplett oversikt over de nye nasjonale tiltakene på regjeringens nettsider.

For spørsmål og svar om praktisering av smitteverntiltak under koronapandemien for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet og oppdaterte smittevernveiledere (oppdateres fortløpende av regjeringen), les mer her

Les den oppdaterte covid-19-forskriften her.

16. april 2021 – Nasjonale lettelser, forsatt lokale begrensninger
Nasjonale regler f.o.m 16. april:

 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Toppidrettsutøvere kan likevel trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt.
 • Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og delta på idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune.
 • Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

For Oslo t.om 29. april:

 • For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 10 personer utendørs, så lenge alle kan holde én meter avstand til enhver tid. Fra og med 16. april kan barn og unge til og med ungdomsskolealder unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.
 • Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 10 som deltar.
 • Treningssentre og innendørs idrettsanlegg skal holdes stengt for alle aldersgrupper.
 • For voksne frarådes det å bedrive organisert trening. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.
 • Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.


18. januar 2021 – Lettelser for barn og unge, voksne må fortsatt vente
Etter orientering i stortinget og påfølgende pressekonferanse, er dette de viktigste endringene i koronatiltak for idretten gjeldende f.o.m 20. januar og to uker frem:

Barn/Unge under 20 år
• Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Dette gjelder utendørs og innendørs,
uavhengig av type idrett eller om det er kontaktidrett eller ikke. For Oslo gjelder det inntil videre
andre regler for unge mellom 13 og 19 år.
• Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette
gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.

Voksne over 20 år
• Voksne over 20 år skal ikke å drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs
dersom det er mulig å holde god avstand.
• Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette
gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.

Toppidrett:
• Kamper/konkurranser som inngår i nasjonale serier, kan ikke gjennomføres i en periode på to
uker fra 20.1.2020. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten
nærkontakt.
• Internasjonale serier som er omfattet av eksisterende unntak for toppidretten kan gjennomføres.
• Det er ikke adgang til å sette opp treningskamper eller liknende som erstatning for seriespill, men
andre arrangementer som var planlagt gjennomført kan gjennomføres.

Smittevernveilederen forventes bli oppdatert i løpet av 20.januar

 


4. januar 2021 – Oppdaterte retningslinjer for idrettsaktivitet
I går la regjeringen frem nye, nasjonale, forebyggende tiltak for å bekjempe økningen av Covid-19 i samfunnet, gjeldende fra og med mandag 4. januar. Norsk idrett sin linje har vært og er at  regjeringens anbefalinger skal ansees som påbud. For Oslo vil byrådet offentliggjøre lokale retningslinjer, men det er ikke forventet at de vil gå på tvers av de nasjonale. Idrettens smitteveileder er i dag oppdatert med følgende nasjonale hovedtrekk: 

 • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
 • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
 • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer.
 • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

6. november 2020 – Oppdaterte retningslinjer for idrettsaktivitet
Regjeringen la i dag frem nye tiltak for å bekjempe økningen av Covid-19 i samfunnet, gjeldende fra mandag kl. 23:59. Hver klubb oppfordres til å orientere seg rundt retningslinjene som er gjeldende for deres kommune da NSBF ikke har mulighet til å vurdere dette. Men Oslo kommune er en av kommunene med størst smitteøkning og kan derfor brukes som rettesnor i vurderingen av hvilke tiltak og begrensinger som er nødvendige.

Oslo kommune avholdt egen pressekonferanse hvor de nye innstrammingene ble presentert. Selve forskriften er ikke klar før på mandag, og informasjonen om hvilke regler som gjelder kan først bekreftes når forskriften foreligger. Norges idrettsforbund har hatt tett dialog med Oslo idrettskrets i etterkant av pressekonferansen som tolker de nye reglene slik, men med forbehold inntil forskriften foreligger:

Dette mener Oslo idrettskrets er lov:

 • Treninger for barn og unge (Det er ikke definert en aldersgrense ennå, men det antas at aldersgruppen dette gjelder er inntil 20 år.
 • Aktiviteter for toppidrett (det kan være det blir forbudt med publikum og det usikkert om det blir forskjell på publikum ute og innendørs).

Dette mener Oslo idrettskrets ikke er lov:

 • Arrangementer for barn og unge
 • Både trening og arrangementer for voksne (breddeidrett)
 • Seriespill og treningskamper er å anse som arrangement

Vi mener at føre-var-prinsippet bør gjøres gjeldende for våre aktiviteter frem til myndighetene mener situasjonen er under kontroll og en lemping på tiltakene er riktig.

31. juli 2020 – Oppdatert tilnærming til konkurranser

Per 31. juli kan NSBF organisere konkurranser innen alle aldersklasser og grener. Dette betyr at inntil annet blir kommunisert vil tidligere og kommende resultater gjelde mot endelig tabellplassering for den respektive turnering. Veileder for gjennomføring av treninger og konkurranser gjelder fortsatt.

 

20. mai 2020: Tilnærming til fellesidrettslige retningslinjer utgitt av Norges Idrettsforbund (NIF).
De fellesidrettslige retningslinjene er gjeldende f.o.m 7. mai. Oppdaterte smittevernsregler for kontaktidrett for barn kom mandag 11. mai.
NSBF har utviklet en veileder for gjennomføring av treninger, og en plakat som kan settes opp på bane/dugout. Disse er gjeldende f.o.m 12. mai.

Veileder for treninger

A3-huskeliste

NSBF jobber med utvikling av egne regler for konkurranse. Disse vil gjøres gjeldende f.o.m dato for gjenåpning godkjent av FHI.
De nye retningslinjene innebærer først og fremst at:
1 METER, er ny minsteavstand mellom personer
20 PERSONER, er maksimal gruppestørrelse for treninger, der hvor minsteavstand og smittevernsregler overholdes (se under).
50 PERSONER, er maksimal gruppestørrelse for offentlige arrangementer med en ansvarlig arrangangør. Med ansvarlig arrangør menes en person som til enhver tid har kontroll på antall mennesker og hvem som er tilstede, og at retningslinjer og rutiner blir overholdt.

15. juni 2020 – Oppdatert tilnærming til fellesidrettslige retningslinjer for aktivitet, inkl. konkurranser

NSBF har revidert veileder for gjennomføring av treninger til også å inkludere arrangementer. Plakat som kan settes opp på bane/dugout er også tilpasset de nye retningslinjene. Disse retningslinjene er gjeldende f.o.m 15. juni.

2020.06.23_NSBF-Covid19_Veilder

2020.06.23_Covid 19 A3


20. mai 2020: Tilnærming til fellesidrettslige retningslinjer utgitt av Norges Idrettsforbund (NIF).

De fellesidrettslige retningslinjene er gjeldende f.o.m 7. mai. Oppdaterte smittevernsregler for kontaktidrett for barn kom mandag 11. mai.
NSBF har utviklet en veileder for gjennomføring av treninger, og en plakat som kan settes opp på bane/dugout. Disse er gjeldende f.o.m 12. mai.

Veileder for treninger

A3-huskeliste

NSBF jobber med utvikling av egne regler for konkurranse. Disse vil gjøres gjeldende f.o.m dato for gjenåpning godkjent av FHI.
De nye retningslinjene innebærer først og fremst at:
1 METER, er ny minsteavstand mellom personer
20 PERSONER, er maksimal gruppestørrelse for treninger, der hvor minsteavstand og smittevernsregler overholdes (se under).
50 PERSONER, er maksimal gruppestørrelse for offentlige arrangementer med en ansvarlig arrangangør. Med ansvarlig arrangør menes en person som til enhver tid har kontroll på antall mennesker og hvem som er tilstede, og at retningslinjer og rutiner blir overholdt.

SMITTEVERNSREGLER (oppdatert 11. mai):
 Ved gjennomføring av aktivitet skal det være gode hygienerutiner, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
Felles ball og balltre kan benyttes dersom god hånd- og utstyrshygiene overholdes. Slikt utstyr SKAL rengjøres både før og etter bruk for å redusere mulige smittekilder. NSBF anbefaler uansett at man regelmessig bytter ut og renser/vasker baller som benyttes av flere personer. Balltre som benyttes av flere personer, skal rengjøres mellom hver bruk.
For våre idretter gjelder fortsatt følgede begrensninger og forbud mot bruk av:
⚠ Ved reise skal det primært benyttes eget kjøretøy. Offentlig transport bør unngås.
⚠ Felles utstyr, som kan brukes av flere medlemmer og innebærer smitterisiko (hansker, hjelmer catcher-utstyr). Har klubben tilstrekkelig utstyr som kan fordeles blant de for personlig bruk, kan aktiviteten allikevel utøves. Utstyr må uansett rengjøres både før og etter bruk for å redusere mulige smittekilder.
 Felles garderober, treningsrom og dusj. Felles toaletter kan benyttes dersom gode rutiner for hyppig renhold er sikret.

For mer informasjon, besøk NIF sine websider – https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/


Oppdatering 6. april 2020: Kort informasjon vedrørende helsedirektoratets klargjøring av vedtaket knyttet til idrettsaktivitet datert 12. mars fra NIF:

«Helsedirektoratets anbefalinger gjelder fra i dag. Samtidig vil det komme idrettsspesifikke presiseringer så raskt som mulig.
Det pågår nå et arbeid fra NIF for å utarbeide våre anbefalinger knyttet til klargjøringen av vedtaket datert 12. mars fra Helsedirektoratet. Våre anbefalinger vil være innrettet mot samtlige særforbund og idretter underlagt NIF. Dernest må hvert særforbund utarbeide sine kjøreregler basert på NIFs anbefalinger. Disse kjørereglene må i likhet med NIFs anbefalinger baseres på en streng fortolkning av helsedirektoratets vedtak og veiledning for hindre smitterisiko i forbindelse med utøvelse av idrettslig aktivitet. Det vil si at den aktiviteten ikke vil medføre økt smitterisiko. Opplever man usikkerhet knyttet til det man selv anbefaler bør man ganske enkelt la være å anbefale slike kjøreregler.

Videre prosess: NIF forsøker å ferdigstille generelle anbefalinger i løpet av dagen i dag. Særforbund bør ferdigstille de idrettsspesifikke kjørereglene senest førstkommende fredag.»
Norges Softball- og Baseballforbund arbeider fortløpende med å utarbeide og revidere særforbundsspesifikke rettningslinjer, som vil publiseres sammen med de generelle rettningslinjene fra NIF.

Oppdatering 27. mars 2020: Anbefalte retningslinjer for våre klubber
Helsedirektoratet fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd,12. mars vedtak om stenging av/ forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet. 24. mars ble vedtaket forlenget til å vare til og med 13. april 2020 med mulighet om forlengelse. Dette innebærer at vår kjerneaktivitet er forbudt og overtredelse kan straffes. ​

Gitt situasjonen samfunnet er i er det viktig fortsatt å vise varsomhet og følge de bestemmelser og anbefalinger som myndighetene og FHI til enhver tid publiserer. For å redusere smittefaren anbefaler NSBF at klubber inntil videre opprettholder å holde klubbene stengt for bruk av:

 • Felles utstyr, som kan brukes av flere medlemmer (baller, hansker, balltre, hjelmer osv.). Har klubben tilstrekkelig utstyr som kan fordeles blant de for personlig bruk, kan aktiviteten allikvel utøves. Utstyr må allikevel rengjøres både før og etter bruk for å redusere mulige smittekilder.
 • Garderober
 • Treningsrom
 • Felles oppholdsrom

Vi råder alle til å følge FHI sine anbefalinger, og holde god avstand og hygiene.
Her finner du forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (covid-19), per 27. april.

Registrering av økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Alle klubber skal ha mottatt et digitalt rapporteringsskjema fra Norges Idrettsforbund for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren. De økonomiske tapene i norsk idrett er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.
Vi oppfordrer alle klubber til å svare ut dette skjemaet for å gi et best mulig helhetsbilde av konsekvensene dette har for idretts-Norge. Rapporteringener i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.

Dersom din klubb ikke har mottatt epost, kan du rapportere her (målogge seg inn via min idrett)

Sesongen 2020

Terminfestede turneringer våren og sommeren 2020 er inntil videre utsatt. Foreløpig seriestart er planlagt til 27. juni, men dette kan endre seg. Endelig avklaring forventes 15. juni.
Alle klubber vil bli underrettet om oppstart av terminfestet aktivitet så snart samfunnssituasjonen er avklart. Det er allikevel grunn til å tro at årets sesong vil bli sterkt redusert og forbundet vurderer fortløpende hvilke tiltak som må treffes for at mest mulig av sesongen skal kunne reddes, om mulig utvide sesongen til innendørsarrangementer kommende høst og vinter. Dette vil i så fall bli avgjort i samråd med klubbene.
Sesongoppdatering 14. april.

Forbundsting, kurs og fellestiltak 2020

 • Forbundstinget er utsatt på ubestemt tid.
 • Det arbeides med digitalisering av våre dommer og scorekeeperkurs. Mer informasjon om dette kommer.
 • NSBF-konferansen 24. – 25. oktober opprettholdes inntil videre.

‍Samordnet rapportering og årsmøte i klubber

 • Fristen for samordnet rapportering er fortsatt 30. april. Om klubben ikke har gjennomført årmøte innen denne fristen, kan informasjon om evt. nytt styre og opplasting av årmøtedokumenter gjøres senere.
 • Fristen for å avholde årsmøtet i klubber er utsatttil 15 juni. Det er gitt dispensasjon for klubbene til å avholde årsmøtetdigitalt. For mer og oppdatert informasjon om årsmøte i dagens situasjon, les på NIF sine sider.

Utbetaling av utstyrsmidler

Alle klubber som har levert inn søknader for utstyrsmidler vil få dette utbetalt direkte fra NIF i år. Utbetaling vil skje ila april. Det er søkt om midler til en total innkjøpspris for kr 24.715,-.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny